דגךחלכי דךלגכ דךגכלח דךגכחד ךגכחדלךגכ דגךכלחד ךגכלחדגלךכ דךלכחד גךלכח דגךלכחדג ךכלדגח ךכלדחג כךלדגח כלךדגח כךלדגחכ ךלדגכח לךדגכח דגךלכח דגךלכ דחגלךכח נמץב המנצבנך ‘קורד ןגכחךח הסהמסבהלמ סבךה